Sjokkbeskjed til alle i Smeaheia og Solaveien

Kommunen vurderte aldri at sykkelstamvei også skal bygges

SYKKELSTAMVEI: Merete Fagernes-Turpin står i krysset der hvor Stangeland skole holder til. Forrige uke reagerte FAU på valget av anleggstrafikk, samt den fraværende informasjonen. Nå må hun og skolen belage seg på fire år med anleggstrafikk rett forbi skolen. Sykkelstamveien mellom Smeaheia og Oalsgata skal også bygges. Den skal stå klar i løpet av 2022. Foto: Frode Olsen

Da kommunen valgte anleggsvei for trafikken til ØsterHus stadion, tok de aldri til vurdering at ny sykkelstamvei mellom Smeaheia og Oalsgata skal bygges i ganske nøyaktig samme område som skal brukes til anleggstrafikk.

Sandnesposten
Sandnesposten A/S

Publisert:

Sist oppdatert: 07.05.2018 kl 20:39

Mange innbyggere og institusjoner har allerede klaget på valget av vei for anleggstrafikk til nye ØsterHus Arena. Det viser seg nå at sykkelstamveien som skal bygges fra Smeaheia til Oalsgata, vil føre til en voldsom merbelastning ingen har tatt høyde for.

Store deler av Smeaheia og Solaveien vil nemlig bli en arbeidsplass de neste fire årene.

Virksomhetsleder for park, idrett og vei i Sandnes kommune, Ane Rostrup, forteller at byggingen av sykkelstamveien aldri ble tatt i betraktning da kommunen gjorde risiko- og sikkerhetsanalyser i forkant av at de valgte trasé for all anleggstrafikk til nytt stadion. Sandnesposten var i kontakt med Ane Rostrup og plansjef i kommunen, Bjørn Totland, i helgen. Begge svært imøtekommende, men de måtte lene seg til å spørre andre i kommunen som har jobbet med saken.

Mandag kom svaret.

– Sykkelstamveien ikke er tatt med i vurderingene når det kommer til valg av anleggstrafikk i forbindelse med ØsterHus Arena, sier Rostrup.

Det er Kari Smådal Turøy i Statens vegvesen som sitter tettest på informasjonen når det kommer til sykkelstamveien mellom Smeaheia og Oalsgata. Sykkelstamveien skal gå i Solaveien, parallelt med E39, på nøyaktig samme strekning som anleggstrafikken til ØsterHus Arena. Arbeidene med sykkelstamveien er ventet å bli omfattende.

– Anbudene til sykkelstamveien er ute nå. Det er ikke satt nøyaktig dato for oppstarten av arbeidet, men vi planlegger med høsten 2019, sier Smådal Turøy til Sandnesposten.

Det betyr at de to prosjektene faktisk kan skje parallelt, eller at sykkelstamveien blir en overlapping av jobben med nytt stadionanlegg til Sandnes Ulf. Alt det avhenger oppstart, og hvor lang tid byggingen av stadion vil ta. Det kan også tenkes at kommunen i sammen med Statens vegvesen, kan planlegge slik at Smeaheia i en periode unngår det som kan bli nærmest dobbelt opp med anleggstrafikk.

Ane Rostrup sier at kommunen skal gjøre sitt ytterste for å gjøre belastningen så liten som mulig.

– Det kan jo hende at det vil dukke opp andre uforutsette ting. Disse må vi løse på den aller beste måten underveis, sier Rostrup.

Nyheten om sykkelstamveien og fire år med arbeid og trafikk langs Solaveien, får FAU-medlem Merete Fagernes-Turpin ved Stangeland skole til å reagere kraftig.

– Istedenfor en dialog, så trer kommunen avgjørelser ned over hodene våre. Det gjelder for FAU så vel som for involverte naboer. Måten denne prosessen er gjennomført på kan ikke stå i stil med lovverket. De har en plikt til å ta oss med som samtalepartner. Det har ikke skjedd. Kommunen er også ansvarlige for trafikksikkerheten, men unnlater å vise ansvaret i sine avgjørelser, sier Fagernes-Turpin til Sandnesposten.

Hun understreker at FAU ved Stangeland skole ikke er ute etter noe annet enn at ting bør skje på den riktige måten. Akkurat nå føler de seg fullstendig oversett.

– Nå håper jeg Fylkesmannen setter ned foten. Alle parter er best tjent med å trekke pusten et øyeblikk. Vi må sammen finne et sikkerhets- og belastningsnivå som alle kan leve med. Ikke minst krever vi å få være med i planleggingen, slik at vi for eksempel kan foreslå avbøtende tiltak, sier Fagernes Turpin.

Arbeid til og med 2022

Nyheten om at den planlagte sykkelstamveien ikke er noe kommunen har tenkt på, faller i dårlig jord også hos leder for «Aksjonsgruppa - ny anleggsvei til stadion». På vegne av flere har Joakim Haugen tidligere klaget på valg av trasé. De har stilt spørsmål til lovligheten av prosessen og til selve valget.

– At kommunen ikke har tatt sykkelstamveien til vurdering, forteller mye om manglende kontroll og fraværende risikovurdering. Én ting er at arbeidene faktisk kan skje parallelt, men Smeaheia og Solaveien vil jo bli en arbeidsplass i fire sammenhengende år. Sykkelstamveien er jo planlagt ferdig i 2022. Dette er regelrett uholdbart for innbyggerne, sier Joakim Haugen.

Han forteller at anleggstrafikk på strekningen Solaveien-Ormaskogen i forbindelse med stadion, dukket opp som troll fra eske like i forkant av offenliggjøringen på et informasjonsmøte den 26. april. Da sendte aksjongruppen og flere andre klager til kommunen.

– Vi protesterer på det sterkeste mot den nye anleggsveien som Sandnes Ulf vil legge inn til nytt stadion via Ormaskogen barnehage. Ingen av de berørte partene har fått mulighet til innsigelser/ medvirkning iht. Plan- og bygningsloven paragraf17-2 og Forvaltningsloven paragraf 17. Forslaget er en helt ny trasé det ikke er informert om tidligere, og den er i strid med vedtatt reguleringsplan. Videre er den nye traseen ikke utredet i underlaget for reguleringsplanen, sier klagen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

OPPRINELIG: Anleggsveien stadionprosjektet har operert med er Jønningsheiveien. Kommunen har sammen med utbygger funnet ut at Solaveien er et bedre alternativ. Foto: Frode Olsen

Kommunen samlet sine krefter påfølgende dag, og etter møtet la de ut på sine hjemmesider at nye sikkerthets- og risikoanalyser ble gjort.

– Vi faller ned på at den valgte veien for anleggstrafikken er den beste, sier Rostrup.

Hurtigbehandlingen og den påfølgende konklusjonen, får aksjonsgruppen igjen til å reagere.

– Det er veldig merkelig at Sandnes kommune kan konkludere med det «minst verste» alternativet i et lukket arbeidsmøte med én representant fra utbygger. Vi har forståelse for at arbeidsmøter er nødvendige, men er sterkt i tvil til at objektiviteten i analysen er ivaretatt. I vårt protestbrev poengtere vi at mangelen på objektivitet og åpenhet er påfallende, og vi har ikke fått noe komfort med at noe er endret i så måte etter møtet. Vi noterer oss at kommunen «rakk ikke gjennom arbeidsmøter å finne konkrete svar» på lovligheten. Dette tolker vi som en innrømmelse om at Sandnes kommune ikke har gjort juridiske vurderinger i denne saken i det hele tatt. Vår påstand er at dersom Sandnes kommune hadde fulgt lovverket, ville håndteringen av denne saken hatt en helt annen karakter, sier Joakim Haugen.

Klager til Fylkesmannen

Med den nye informasjonen om planlagt sykkelstamvei, blir ikke tonen lettere fra naboskapet. Haugen forteller at de nå sender klagebrev til Fylkesmannen i Rogaland.

– Vi ønsker at Fylkesmannen skal vurdere både valget av anleggsvei og måten prosessen er blitt gjennomført på. Utbyggers og kommunens håndtering av saken er under enhver kritikk. De har endret trasé like før byggestart. De har kalt inn til informasjonsmøte, men utelatt det mest sentrale punktet i invitasjonen. Det har vært mangel på åpenhet i utredningene, og ikke minst unnlatelse av å sjekke lovligheten, sier Haugen.

Ormaskogen private barnehage og FAU ved Stangeland skole har også klaget på den første avgjørelsen.

– Det eneste FAU har fått er en invitasjon til et informasjonsmøte som ble avholdt på Sandnes stadion. Der fikk folk for første gang høre om valget av trasé. I henhold til forvaltningsloven skal det jo ikke være slik. Vi burde fått grundig informasjon om vurderingene som er gjort i sammenhengen. Nå håper jeg Fylkesmannen reagerer, sier FAU-medlem ved Stangeland skole, Merete Fagernes-Turpin.

I reguleringsplanen for sykkelstamveien kommer det frem at det kreves omfattende arbeid like inntil skolegården og Stangeland skole. Store deler av parkeringsplassen som benyttes av Rema 1000 skal blant annet bygges om.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

BESTEMT: Kommunen har bestemt at anleggstrafikken skal gå i Solaveien. I endenskal det lages en provisorisk anleggsvei forbi barnehagen og opp til tomten. Foto: Frode Olsen

Her kan du selv lese den godkjente reguleringsplanen og arbeidet som planlegges for sykkelstamveien mellom Smeaheia og Oalsgata:

§ 1.0 FORMÅL MED PLANEN

Formålet med planen er å legge til rette for Sykkelstamveg fra Smeaheia til Oalsgata.

§ 2.0 REKKEFØLGEBESTEMMELSER

2.1 Før byggestart skal det utarbeides en planteplan som skal godkjennes av kommunen.

2.2 Før byggestart skal det utformes en YM-plan tilpasset byggeplannivå. Planen skal være en del av prosjektets kvalitetsplan.

2.3 Regulert fortau, o_SF1 og o_SF2, og g/s-veg, o_SGS1, og sykkelveger, o_SS1 og o_SS2, skal opparbeides samtidig med Sykkelstamvegen.

2.4 Regulerte støyskjermer skal opparbeides samtidig med Sykkelstamvegen.

2.5 Det skal etableres lokale støyskjermingstiltak, i form av støyskjerm langs Solaveien, for Solaveien 109, Jønningshagen 38, 40 og 42 før eksisterende støyskjerm langs gnr 62 bnr. 1753 og 2049 fjernes.

2.6 Det skal etableres tett rekkverk, som regulert på plankart, langs rampe til E39 samtidig med Sykkelstamvegen.

2.7 Areal regulert til park, o_GP1 og o_GPP2, skal tilbakeføres til samme stand som i dag samtidig med ferdigstillelse av Sykkelstamvegen.

2.8 Det må etableres sedimenteringsanlegg for overvannsavrenning i anleggsperioden for å forhindre partikkelavrenning og forurensningsbelastning til Skas-Heigre-kanalen.

2.9 Løsning for overvannsavrenning skal opparbeides samtidig med Sykkelstamvegen.

2.10 Det skal opparbeides en buffersone med lav beplantning langs fortau o_FS2, på tilgrensende lekeplass, samtidig som o_FS2 etableres.

§ 3.0 FELLESBESTEMMELSER

3.1 Formingsveileder for E39 Sykkelstamvegen Sørmarka – Oalsgata, vedlegg 6

3.1.1 Formingsveileder for E39 Sykkelstamvegen Sørmarka – Oalsgata, datert 04.11.16, skal legges til grunn for utforming av tiltaket.

3.2 Støy

3.2.1 Klima- og miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, rundskriv T-1442, skal legges til grunn for gjennomføring av reguleringsplanen. Støytiltak skal utformes i henhold til støyrapport nr. 10817100-0- R01 fra Sinus, datert 28.06.2016.

3.2.2 Regulerte støyskjermer kan justeres med inntil 1 meter i forhold til regulert fotavtrykk,

for bedre terrengtilpassing, men endret plassering skal ikke medføre forverring av støyforhold for tilliggende boliger.

3.2.3 Utforming av støyskjerm skal skje i tråd med formingsveileder for E39

Sykkelstamvegen Sørmarka – Oalsgata. Støyskjermer skal byggemeldes.

3.3 Gående og syklende

3.3.1 Alle eksisterende gang- og sykkeladkomster må sikres i anleggsperioden. Gående og syklende skal sikres tilfredsstillende forhold gjennom hele anleggsperioden.

3.4 Murer

3.4.1 Regulerte støttemurer tillates på inntil 4,0 meter. Murer kan oppføres i betong.

3.5 Overvannshåndtering

3.5.1 Overvannsavrenning skal ledes til fordrøyningsbasseng vest for E39 eller håndteres lokalt innenfor planområdet eller i tilgrensende plan for Sykkelstamvegen, plan 1102

212102. Detaljert løsning skal fastsettes i tekniske planer.

§ 4.0 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl§ 12-5, 2. ledd nr. 2)

4.1 Hovednett for sykkel – Sykkelstamvegen (o_SHS)

Sykkelstamvegen skal utarbeides etter følgende prinsipper:

4.1.1 Sykkelvegbredde:

4,5 meter (2 x 0,25 m grusete skulder og 4,0 m asfaltert kjørebane).

4.1.2 Stigningsforhold:

Maksimal stigning 3,5 % for strekninger lengre enn 200 meter.

Maks 5 % inntil 200 meters lengde.

Maks 7 % inntil 100 meters lengde.

4.1.3 Geometri:

Horisontalkurvatur skal være minimum 40 meter. Vertikalradius skal være minimum 50 meter.

4.1.4 Midlertidig løsning:

Det tillates en midlertidig løsning iht. illustrasjonen nedenfor, hvor Sykkelstamvegen kobles på eksisterende g/s-vei langs Oalsgata, fram til plan 2007 115 ferdigstilles.

4.2 Kollektivholdeplass (o_SKH)

4.3.1 Innenfor areal regulert til kollektivholdeplass tillates det etablert leskur.

§ 5.0 HENSYNSSONER

5.1 Sikringssoner – Frisikt (H140)

5.1.1 Innenfor regulerte frisiktsoner skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 meter over de tilstøtende veiers nivå.

5.2 Sikringssone vannledning (H190)

5.2.1 Område er disponert til trase for hovedvannledning. Overflatearealet innenfor sikringssonen kan benyttes til avsatt formål.

5.2.2 Det er ikke tillatt med sprengningsarbeid innenfor hensynssonen. Det må dessuten vises nødvendig forsiktighet ovenfor vannledningen ved sprengningsarbeider i nærheten av det regulerte arealet.

5.2.3 Endring av terrengnivå ved planering eller oppfylling er ikke tillatt uten godkjenning fra vannledningseier.

5.2.4 Det tillates ikke trær og busker med høyde over 4 meter, eller rotsystem som kan skade ledningsanlegget.

5.2.5 Planer for graving og legging av kabler i sikringssonen skal forelegges vannledningseier før godkjenning av teknisk plan.

5.2.6 Uten tillatelse fra vannledningseier og kommunen kan det ikke foretas dypdrenering eller avledning av drens-/overflatevann til det avsatte areal til ledningstrase. Unntatt fra denne bestemmelsen er vanlig jordbruksdrenering.

§ 6.0 BESTEMMELSESOMRÅDER (pbl § 12-7)

6.1 Anlegg- og riggområde (#)

6.1.1 Området regulert til midlertidig anlegg- og riggområde kan brukes som midlertidig anleggsvei, masselager, oppstilling av maskiner, riggområde og trafikkareal for gående. Formålet midlertidig anlegg- og riggområde og BKB1 opphører og formålene fjernes fra planregisteret når veianlegget er overtatt til planlagt bruk og senest 6 måneder etter endt anleggsperiode.

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukeronto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Tredjepartsaktører

Her finner du informasjon om våre samarbeidspartnere:

Vis mer

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...